Praćenje programa radija i televizije Beograd u 1967. godini

U programskoj politici Televizije Beograd u 1967. glavni akcenat je bio na programima za koje je zainteresovan najveći broj TV gledalaca. Težilo se da se obezbede uslovi za što potpunije informisanje javnosti o procesima koje je pokrenula ili aktuelizirala društvena reforma. Kao jedan od važnijih ciljeva programske politike istaknuta je borba za kvalitet shvaćen u najširem smislu. Bilo je potrebno zadovoljiti neke nove potrebe društva i njihovih užih socijalnih ili nacionalnih struktura.

U domenu informisanja javnosti program je imao zadatak da efikasno, koristeći sve oblike TV novinarstva prati i objašnjava vrlo dinamična i složena kretanja u društvu. Kao sinteza raznorodnih emisija, političko-informativni program je iskoristio prednost koju ima televizija kao najmodernije sredstvo masovnog komuniciranja.

Dramski repertoar se formirao kao jedinstvo nekoliko tendencija i literarno-dramskih sistema. U svojoj osnovnoj koncepciji on spaja klasičnu dramaturgiju sa svetom savremenih drama. Politika dramske redakcije pokazala je izuzetno angažovanje u smislu podsticanja stvaralaštva u oblasti TV dramaturgije. Ciklus Sedam Hamleta i uvođenje Male scene tematski su upotpunili dramski repertoar.

Dečji program je nastavio da razvija onu koncepciju koja podstiče radoznalost, zadovoljava psihološku potrebu najmlađih za akcijom i identifikovanjem, oplemenjuje kulturu govora, i otkriva nova saznanja.

U oblasti humora i zabave dominirala je težnja da se pokazuju takvi sadržaji koji na gledaoce deluju ne samo kao faktor relaksacije, zabave i razonode, već i kao faktor povećavanja efikasnosti društvenih veza i opštih komunikacija i kritike određenog društvenog mentaliteta.

Filmski program je bio usredsređen na održavanje dostignutog kvaliteta u repertoaru. Posebno treba spomenuti seriju Letovi koji se pamte, koja je označila početak realizovanja naših ambicija na planu proizvodnje serijskog igranog filma.

Koncepcija obrazovnog programa je polazila od ideje da se gledaocima ne prenose znanja, već da se sami uključe u otkrivanju novih saznanja. TV emisije obrazovnog programa postale su na taj način svojevrstan podsticaj za buđenje radoznalosti i otkrivanje novih pojava i procesa.

Istraživanje koje je Služba studija programa RTB-a (sadašnji Centar RTS-a za istraživanje javnog mnjenja programa i auditorijuma)  sprovela  maja 1967. godine imala je za cilj da utvrdi kako slušaoci i gledaoci vrednuju programe Radio-televizije Beograd. U tabelama koje slede dati su podaci o ukupnom radijskom i televizijskom auditorijumu u 1967, najslušanije emisije Prvog programa Radio Beograda i najgledanije emisije Televizije Beograd u 1967. godini u Srbiji.

Tabela 1 Praćenje programa radija i televizije u 1967.

Tabela 2. Najslušanije emisije Prvog programa Radio Beograda u 1967.

Tabela 3. Najgledanije emisije Televizije Beograd u 1967.

broj komentara 0 pošalji komentar